luni, 1 iulie 2013

Noutati in cuprinsul versiunii ProLegis 2.2

Noutati in versiunea 2.2 (in lucru)

Marime actuala aplicatie:  1.86 GB.(exclusiv documentatie)

Versiunea cuprinde  13.741 titluri de articole, capitole si legi pe care le coreleaza conform enunturilor acestora prin 19.207 link-uri spre un numar de  11.578 de documente atasate cu extensia  .doc si .pdf conform urmatoarei statistici din program:


S-au introdus in plus fata de versiunea anterioara:

Regulamentul CE nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene in Comunitate
Hotararea nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
Directiva 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje
Directiva 2004/12/CE de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile din ambalaje
OUG 196/2005 privind Fondul de mediu
OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
A fost introdusa subsectiunea "Urbanism" in sectiunea "Organizarea activitatilor"
Legea 350/2001


joi, 9 mai 2013

Prezentarea Aplicatiei 2
Aplicatia functioneaza precum un creier.
Toate gandurile din acest creier, reprezinta denumiri de articole de lege, denumiri de acte normative sau legi, denumiri de spete de jurisprudenta sau de acte necesare spre a fi folosite in fata diverselor autoritati, interconectate prin legaturi care fac trimitere spre acestea, instantaneu,  in functie de necesitatile utilizatorului.
Videoclipul este o prezentare pe larg a functionarii aplicatiei. Ne cerem scuze pentru eventuala functionare sacadata.

duminică, 5 mai 2013

Noutati in cuprinsul versiunii ProLegis 2.1

Noutati in versiunea 2.1 
Marime actuala aplicatie:  1.85 GB.(exclusiv documentatie)

Versiunea cuprinde  13.493  titluri de articole, capitole si legi pe care le coreleaza conform enunturilor acestora prin 18.835 link-uri spre un numar de  11.365 de documente atasate cu extensia  .doc si .pdf conform urmatoarei statistici din program:


Aplicatia este procesata pe Windows XP pentru a putea fi folosita cel putin cu acest sistem de operare
Necesitati minime de sistem: 
Windows 7, Vista, XP, 2003, or 2000
1 GHz CPU, 1GB RAM, 2GB. available storage

S-au introdus in plus fata de versiunea anterioara:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 64/2007 privind datoria publică
Ordinul 211/2003 - RNTR 2
Regulamentul (CE) 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE)
Directiva 90/434/CEE privind impunerea fuziunilor, divizărilor şi transferului
activelor şi schimburilor de valori mobiliare între companii ale unor state membre diferite
ORDONANŢĂ nr.27 din 5 august 1996
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 24/1998
Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/1998
Legea 84/1992 privind regimul zonelor libere
Legea 64/1991privind brevetele de invenţie 
A fost introdusa subsectiunea "ARTA" in sectiunea Organizarea activitatilor
Legea 109/2005
Legea 118/2002
ORDONANŢĂ nr.14 din 29 ianuarie 2010
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 125/2006 
A fost actualizat Codul Silvic
Legea 341/2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri …
DECRET-LEGE 118/1990
Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
Au fost introduse toate modelele de cereri, declaratii si formularele fiscale
pentru persoanele fizice si juridice cu instructiunile aferente de folosire. (296 formulare)
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 77/2011
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
Normele metodologice pentru aplicarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu
pentru autovehicule 
Legea 263/2010 a pensiilor cu normele de aplicare
NU S-AU INTRODUS LEGI SI ACTE NORMATIVE MODIFICATOARE
DATORITA CARACTERULUI TEMPORAR AL ACESTORA 
Legea 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinaţia
locuinte, trecute in proprietatea statului
Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere
Directiva 91/308/CEE privind prevenirea utilizării sistemului financiar
în scopul spălării banilor 
Directiva 2003/49/CE privind sistemul comun de impozitare... 
Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată
Directiva 77/388/CE ...- sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată
Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative
ORDINUL nr. 3055/2009 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea
reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
S-a introdus subsectiunea “Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică”
ORDONANŢĂ nr.57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică
OUG 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată 
Regulamentul (UE) NR. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea
administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată
Regulamentul CE 1214/2007 al Consiliului (NC cod tarifar)
DECRET Nr. 32/1954 pentru punerea in aplicare a Codului Familiei si a
Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice
OUG 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani
DECRET Nr. 212/1974 pentru ratificarea Pactului international cu privire la drepturile economice
sociale si culturale si pactului international cu perivire la drepturile economice si politice
Legea 17/2001 privind ratificarea conventiei europene pentru protectia drepturilor omului
si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei...
Legea 119/1996 cu privire la acte de stare civila
Ordonanta nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice
Hotarare nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
Conventia cu privire la drepturile copilului
Manualul judecatorilor si procurorilor - ANPDC
Conventia asupra relatiilor personale care privesc copiii (Legea 87/2007)
Principiile legislatiei europene cu privire la autoritatea parinteasca
Raportul profesorului Proksch către Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la avantajele custodiei commune 
Recomandare CE ( Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child friendly justice)
Rolul si responsabilitatile personalului didactic in protectia si promovarea drepturilor copilului 
Recomandarea 874 (1979) pentru o Carta Europeana privind Drepturile Copilului
Ghid practic pentru grefieri - Dreptul familiei si protectia minorilor
Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii (Legea 100/1992) 
Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
Regulamentul Bruxelles II
Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre
Legea 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
Legea 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Algoritm de scoring pentru uzul instantelor de judecata in stabilirea locuintei minorului
A fost introdusa subsectiunea "Statiuni" in sectiunea Organizarea activitatilor
Ordonanta nr.109/2000 privind statiunile balneare climatice si balneoclimatice si asitenta medicala balneara si de recuperare
Ordonanta nr 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
A fost introdusa subsectiunea "Aviatie" in sectiunea Organizarea activitatilor
Legea 232/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania
A fost introdusa subsectiunea "Radiodifuziune si Televiziune" in sectiunea Organizarea activitatilor
Legea 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane Televiziune
A fost introdusa subsectiunea "Posta si Telecomunicatii" in sectiunea Organizarea activitatilor
Ordonanta nr. 31/2002 privind unele masuri pentru emiterea si comercializarea timbrelor si efectelor postale
OUG 13/2013 privind serviciile postale
Au fost introdusa jurisprudenta CEDO privitoare la Codul Fiscal si a fost corelata cu articolele din Norme
A fost introdusa subsectiunea "Vama" in sectiunea Organizarea activitatilor
Regulamentul (CE) nr. 2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar
Protocol din 8 aprilie 1965 privind privilegiile si imunitatile Comunitatii Europene
Directiva 92/12/CE privind regimul general al produselor supuse accizelor si privind detinerea, circulatia si monitorizarea acestor produse
Legea 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei continue si al zonei economice exclusive ale Romaniei
OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Directiva 86/560 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri
Regulamentul (CE) nr. 1978/2003 privind cooperarea administrativa in domeniul taxei pe valoarea adaugata
Codurile ISO 3166 - Tarile
Directiva 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adaugata catre persoanele impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare
Directiva 1999/93/CE privind un cadru comunitar pentru semnaturile electronice
Recomandarile Comisiei 1994/820/CE privind aspectele juridice ale schimbului electronic de date
Directiva 2010/24/UE privind asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de impozite, taxe si alte masuri
Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica
Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful Vamal Comun
Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii
Directiva 83/181/CEE privind scutirea de taxa pe valoarea adaugata a anumitor importuri finale de bunuri
Directiva 2006/79/CE privind scutirea de impozit la import pentru loturile mici de bunuri cu caracter necomercial din tarile terte
Directiva 2008/118/CE privind regimul general al accizelor
Regulamentul (CE) nr. 884/2001 de stabilire a normelor de aplicare privind documentele de insotire a transporturilorde produse viniviticoole
Decizia 1152/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind informatizarea circulatiei si controlului produselor supuse accizei
Regulamentul CE nr.2454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr.2913/92 al Consiliului, de instituire a Codului Vamal Comunitar
Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European si a Consiliului de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare
Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman
Ordonanta 42/1997 privind transportul maritim si pe caile navigabile interioare
Directiva 95/60/CE privind marcarea fiscala a motorinei si kerosenului
Legea 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
Ordonanta 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
OUG 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatii cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania
S-a introdus subsectiunea "RAAPPS" in sectiunea "Institutii ale Statului"
Hotararea nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
Au fost adaugate toate actele normative prin care a fost modificat patrimoniul RAAPPS
Hotararea nr. 1257/2011 pentru aprobarea Regulamentulu privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare ...
Ordonanta 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale
Legea 68/1991 privind Registrul Agricol
Ordonanta 28/2008 privind Registrul Agricol
Hotararea nr. 1632/2009 privind Registrul Agricol pentru perioada 2010-2014
Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local
Ordonanta 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora in Romania
Ordonanta 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care presteaza servicii de reparatie, reglare si/sau desfasoara activitatea de reconstructie a vehiculelor rutiere
Ordonanta  33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile centrale si locale
Hotararea nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator
Hotararea nr. 846/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole
Hotararea nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltarii economico - sociale a unor localitati din Muntii Apuseni
Hotararea nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele masuri sau actiuni pentru sprijinirea dezvoltarii economico - sociale a judetului Tulcea si a Rezervatiei Biosferei " Delta Dunarii"
A fost introdusa subsectiunea "Notar" in sectiunea " Organizarea activitatilor"
Ordonanta 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala
Ordonanta 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte
Legea 36/1995 notarilor publici si a activitatii notariale
OUG 12/1998 privinf=d transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane
OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte
Legea 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural - ambientale a cladirilor
Legea 449/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
A fost finalizata si actualizata corelarea tuturor articolelor din Codul fiscal si Normele de aplicare ale acestuia cu legile si actele normativa introduse pana in prezent.

joi, 2 mai 2013

Cuprinsul versiunii ProLegis 2.0

CODURI SI REGLEMENTARI DE BAZA

CODUL AERIAN
CODUL AUDIOVIZUALULUI
CODUL CIVIL
CODUL COMERCIAL
CODUL CONSUMULUI
CODUL DE PROCEDURA CIVILA
CODUL DE PROCEDURA FISCALA
CODUL DE PROCEDURA PENALA
CODUL FISCAL
CODUL MUNCII
CODUL PENAL
CODUL SILVIC
CODUL VAMAL
CONSTITUTIA
LEGEA CONSTRUCTIILOR Legea 50/1991
Vechiul Cod Civil
Vechiul Cod de Procedura Civila

LEGI SI ACTE NORMATIVE

HG 109/2009
HG 1698/2005
HG 2156/2004
HG 2183/2004
HG 363/2006
HG 373/2002
HG 427/2004
HG 437/2004
HG 460/2005
HG 678/1998
HG 786/2002
HOTARAREA 105/2007
HOTARÂREA 1432/2004
HOTARÂREA 933/2004
HOTĂRÂREA 273/1994
HOTĂRÂREA 500/2011
Lege 115/1996
Lege 143/2000
Legea 1/2000
Legea 10/2001
Legea 101/2006
Legea 114/1996
Legea 122/2006
Legea 132/1999
Legea 14/2003
Legea 146/1997
Legea 15/1994
Legea 169/2007
Legea 17/1996
Legea 179/2008
Legea 18/1991
Legea 19/2000
Legea 192/2006
Legea 200/2006
Legea 204/2006
Legea 21/1996
Legea 215/2001
Legea 218/2002
Legea 230/2007
Legea 241/2005
Legea 241/2006
Legea 260/2008
LegeA 272/2004
Legea 273/2006
Legea 279/2005
Legea 284/2010
Legea 297/2004
Legea 298/2004
Legea 304/2004
Legea 31/1990
Legea 318/2003
Legea 319/2006
Legea 32/1994
Legea 32/2000
Legea 333/2003
Legea 334/2002
Legea 344/2002
Legea 346/2002
Legea 346/2004
Legea 35/1997
Legea 360/2002
Legea 365/2002
Legea 376/2004
Legea 393/2004
Legea 411/2004
Legea 418/2004
Legea 455/2001
Legea 47/1992
Legea 489/2006
Legea 500/2002
Legea 504/2002
Legea 51/2006
Legea 52/2003
Legea 544/2001
Legea 554/2004
Legea 656/2002
Legea 67/2004
Legea 677/2001
Legea 7/1996
Legea 7/2004
Legea 78/2000
Legea 79/1995
Legea 82/1991
Legea 82/1992
Legea 85/2006
Legea 92/1992
Legea 95/2006

OG 2/2001
OG 9/2000
OG 96/1998
Ordin 1133/2005
Ordin 1311/2008
Ordin 172/2006
Ordin 2357/2007
Ordin 343/2010
Ordin 433/2010
Ordin 77/2009
Ordin 9/2009

ORDONANTA 123/2006
ORDONANTA 20/2006
ORDONANTA 5/2000
ORDONANTA 81/2003
ORDONANŢĂ 105/1999
ORDONANŢĂ 12/2003
ORDONANŢĂ 2/2000
ORDONANŢĂ 26/2000
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  117/2006
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 148/2005
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 34/2006
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 60/2001
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 86/2006
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 94/2000
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 99/2006 

Nomenclator si modelele si normele de intocmire si utilizare a registrelor si formularelor financiar-contabile
Norma 2004 privind circulatia materialului lemnos
NORMA METODOLOGICA DE APLICARE A LEGII 230/2007
Norma metodologica din 14/12/2004 de întocmire si utilizare a registrelor si formularelor comune pe economie privind activitatea financiara si contabila
Normă metodologică privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei
NORME METODOLOGICE  de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii nr. 346/2002
NORME METODOLOGICE privind modul de acordare a sprijinului financiar si conditiile de eligibilitate
NORMELE TEHNICE care trebuie respectate cu ocazia proiectării şi realizării sistemelor tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei
Procedura de indreptare a erorilor din documentele de plata a obligatiilor fiscale
Protocolul atribuind Curtii Europene a Drepturilor Omului competenta de a da avize consultative
Protocolul la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale
Protocolul la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale incheiat la Strasbourg la 22 noiembrie 1984
Protocolul la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, incheiat la Roma la 6 noiembrie 1990
PROTOCOLUL NR. 11
Protocolul privind abolirea pedepsei cu moartea
Protocolul recunoscind anumite drepturi si libertati altele decit cele deja inscrise in conventie si in primul Protocol aditional la conventie
Regulament 2004
Regulamentul CE 2157/2001
Regulamentul CE 659/1999
Regulamentul trezoreriei
Tabel de conversie a conturilor
TRATATUL DE INSTITUIRE A COMUNITATII EUROPENE
Tratatul privind Uniunea Europeană
Atributile primarului general
CODUL de etică si deontologie al politistului
CODUL EUROPEAN DE ETICA AL POLITIEI
Coduri COR
Contract cadru de furnizare a energiei termice pentru utilizatori de tip urban
CONVENTIA INTERNATIONALA din 10 mai 1952 pentru unificarea anumitor reguli asupra sechestrului asigurator de nave maritime
Conventie pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, CEDO
Convenţia 135/1971
Convenţia 98/1949
CONVENŢIA CU PRIVIRE LA ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ DIN INIŢIATIVA PATRONULUI
DECRET nr.167 din 10 aprilie 1958
DIRECTIVA 2011/16/UE
DIRECTIVA 89/391
GHIDUL CETATEANULUI
Ghidul fermierului pentru plati pe suprafata


 

miercuri, 1 mai 2013

Legaturile intre articolele de lege si alte documente utile


          Toate articolele de lege, care au in cadrul enuntului o referire la alt/alte articol de lege din legea respectiva sau din alt act normativ, au un link de legatura cu acestea.


         Spre exemplu, articolul din imaginea de mai sus, "NCC Lipsa încuviinţărilor cerute de lege" care face parte din Noul Cod Civil, are in enuntul sau,

o referire la art. 272 NCC si la art. 46 NCC. Legaturile spre aceste articole si enuntul lor se afla in stanga imaginii si anume art. 46 - "NCC Regimul nulităţii" si art. 277- "NCC Vârsta matrimonială"


           Asa cum se poate observa, apare o legatura cu un alt titlu de articol si anume "NCC Termenul de prescripţie". Aceasta se datoreaza faptului ca in enuntul sau se face referire la art. 297 NCC care este tocmai "NCC Lipsa încuviinţărilor cerute de lege".


Noutatea actului normativ


           Toate actele normative sunt prezente cu enuntul lor integral si cu modificarile suferite de acestea pana in prezent.


         Fiecare act normativ contine alaturat un link catre un document Word care cuprinde toate modificarile aduse respectivului act.
Cum se foloseste optiunea de cautare - 'search' ?

Ce posibilitati sunt de optinere a rezultatelor dorite cu optiunea "cautare"?


      Optiunea "Search" da posibilitatea utilizatorului sa gaseasca un act normativ sau un articol din acesta introducand un cuvant cheie sau o parte din acesta:         Odata cu introducerea cuvantului, pe masura ce se completeaza literele, apare o bara derulanta cuprinzand denumiri de sectiuni de legi sau de acte normative, precum si denumirea articolelor. Articolele se deosebesc de denumiri de sectiuni prin faptul ca au documente atasate in format Word. Acolo unde apar abrevieri inaintea denumirii acestea sunt ale  Codurilor de lege din care fac parte. (ex.: NCC - Noul Cod Civil, CP - Codul Penal, CPP - Codul Procedura Penala, etc.)
         Exista si posibilitatea cautarii dupa cuvinte partial introduse.

Alegand a patra pozitie, spre exemplu, se da 'click' pe aceasta si se obtine:


Pentru a citi documentul atasat se aseaza cursorul pe titlul ales sau pe pictograma documentului pana ce aceasta se mareste si se da 'click'. Rezultatul va fi afisarea documentului Word pe ecran. Acesta poate fi copiat, printat, etc.


                                      Pentru folosirea unei cautari avansate exista optiune separata care deschide o fereastra:


                 La aceasta optiune apare deosebirea ca efectueaza cautarea dupa cuvinte integral introduse si urmareste existenta acestora si in fisierele atasate.
                 Rezultatele se afiseaza in partea dreapta -jos, spre exemplu pentru cuvantul 'spete', astfel:

               


             Dupa cum se poate observa au aparut 54 de posibilitati de link-uri in aplicatie, grupate in 6 pagini grupate in 10 rezultate pe pagina

            Numai ca, tragand in jos bara derulanta din partea dreapta-jos, se vor afisa:


          47 de rezultate, grupate in 5 pagini a cate 10 rezultate, gasite si in denumirea fisierelor existente in aplicatie.
          Cu un 'click ' puteti afisa astfel un titlu de articol sau gruparea dintr-un folder existent in baza de date a aplicatiei. Asa cum s-a vazut anterior, in cautarea avansata, exista si mai multe optiuni de cautare dupa diverse criterii.